Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: www.rivalinkassosystem.se

Information om cookies
Den här webbplatsen använder cookies enbart för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
En cookie (”kaka”) är en liten textfil som lagras på din dator.
Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren,
till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.
Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området,
läs mer om cookies på deras webbplats.

Behandling av personuppgifter
Vem är personuppgiftsansvarig?
Företaget Ace of ESS är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Kontaktuppgifter till Ace of ESS finner du här på vår hemsida.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss genom registrering på vår hemsida (supportportalen) eller på annat sätt i egenskap av representant för företaget (ställföreträdare, bolagsman) och för att vi ska kunna kontakta dig vid behov. Uppgifter som namn, företagets adress, e-postadress, mobilnummer sparas. Utöver dessa uppgifter lagras ingen annan information om dig som person. Vi behandlar även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma. Om du angivit personuppgifter till en annan person än dig själv t ex när du registrerat kontaktperson för supportändamål så ansvarar du för att den personen tar del av dessa villkor och informationen om hur vi behandlar personuppgifter.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter som representant för företaget för följande ändamål:
1. För att kunna adressera vår faktura för licenser och tjänster till ditt företag
2. För att kunna informera om erbjudanden och bjuda in till kundmöten
3. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med oss i supportärenden.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?
Representanter för företag
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som representant för ett företag är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter till en representant hos våra företagskunder för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som företagsrepresentant utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt villkor i nyttjanderättsavtalet om inga kontaktuppgifter till en representant lämnas, och (ii) att så få personuppgifter som möjligt om kontaktpersonen behandlas och endast för att fullgöra åtagandet mellan Ace of ESS och företagskunden.
Enskilda firmor
För dig som driver enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller punkterna 1-3 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som din enskilda firma har gentemot oss. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att ske ansvarsfullt och dokumenterat.
Anledningen till att den rättsliga grunden skiljer sig något mellan enskilda firmor och andra företagskunder är att en fysisk person är avtalspart avseende enskilda firmor medan en juridisk person är avtalspart avseende övriga företagsformer (där företagsrepresentanten endast representerar den juridiska personen).

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om nyttjanderättsavtalet har sagts upp och alla åtaganden från bägge parter har upphört eller om du begärt rättning eller radering av dina uppgifter t ex p g a att du inte längre företräder företaget med vilket Ace of ESS har ett avtal. Om vi genom dig eller på annat sätt får information om att du inte längre driver din enskilda firma, arbetar på företaget eller av annan anledning inte längre ska representera företaget kommer alla dina personuppgifter att raderas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter med:
• Myndigheter (endast vid tvister i betalningsärenden).
• IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och/eller utveckling av våra system. Om en IT-konsult är baserad utanför EU som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter så har vi förvissat oss om att en sådan part ingått standardavtalsklausul för skyddande av personuppgifter.
I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.
I Rival finns funktioner inbyggda där dina personuppgifter delas med:
• Extern part för utskriftstjänst och distribution där din emailadress finns som avsändare av uppdraget (print-tjänsten). Din emailadress kan i vissa fall identifiera dig som person. Ditt namn och adressuppgifter delas inte ut, endast din email-adress.
• Transportstyrelsen, Fordonsregistret som efterfrågare av ägareuppgifter till fordon
• Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten. Ditt namn som handläggare i Rival anger du själv i klartext som kontaktperson gentemot myndigheterna för den summariska betalningsprocessen och vid lämnande av den årliga kontrolluppgiften till SKV.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.
Vad gäller enskild firma har du även rätt att få ut dina personuppgifter i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtagande kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas.
Observera att huvuddelen av all kommunikation från Ace of ESS sker via E-post enligt ditt samtycke då du registrerat dig som användare / företrädare på vår supportportal.
Vill du ändra kommunikationsvägar så kan du göra det på www.rivalinkassosystem.se eller genom att kontakta Ace of ESS Support (se kontaktuppgifter). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).